Datainsamling

Datainsamling

Datainsamling

Panelundersökningen ’Familj och arbetsliv på 2000-talet’ (YAPS) startades av prof. Eva Bernhardt vid Stockholms universitet och omfattar tre enkätundersökningar med samma individer. Datainsamlingen genomfördes av Statistiska Centralbyrån (SCB, Örebro) år 1999, 2003 och 2009. Materialet omfattar data om ca. 3500 individer från fyra olika källor:

  1. svar på post- och webbenkätfrågor år 1999, 2003 och 2009 (planer, förväntningar och attityder angående familj och arbete, information om uppväxtfamilj samt om parrelationer och barn),
  2. information om utbildningsnivå och –inriktning från och med 1985, från utbildningsregister vid SCB,
  3. information om födslar, äktenskap, skilsmässor från och med 1986, från  folkbokföringen,
  4. information om olika typer av inkomster från och med 1985, från inkomstregister vid SCB.

Den första undersökningen genomfördes under april-maj 1999. I huvudurvalet ingick 3408 individer i åldrarna 22, 26 och 30 år, födda i Sverige till två svenskfödda föräldrar. I det andra, mindre urvalet ingick 951 personer födda i Sverige 1972 och 1976 (dvs. åldrarna 26 och 30 år), vars ena eller båda föräldrar föddes antingen i Polen eller i Turkiet (’andragenerations-urvalet’). Den sammantagna svarsfrekvensen var 65%, vilket gav 2820 respondenter (2283 individer i huvudurvalet och 537 individer i  ’andragenerations-urvalet’).

Fyra år senare, under maj-juni 2003 genomfördes den andra undersökningen. Huvudurvalet utökades med en ny grupp 22-åringar. Därmed finns information om fyra födelsekohorter (1968, 1972, 1976, och 1980) födda i Sverige till två svenskfödda föräldrar. Svarsfrekvensen för huvudurvalet var 72% sammanlagt, och 67% för ’andragenerations-urvalet’ som inkluderar endast två födelsekohorter (1972 och 1976). År 2003 blev därmed det totala antalet respondenter 2816 (2469 personer i huvudurvalet och 347 personer i ’andragenerations-urvalet’).  

Under våren 2009 genomfördes den tredje och sista undersökningen. Här bestod urvalet av samtliga individer som deltagit i undersökningen 1999 och/eller 2003 (sammanlagt 3547 individer). Datainsamlingen genomfördes denna gång med både webbenkäter och postenkäter. Svarsfrekvensen blev 56%, eller 1986 respondenter. Av dessa har 1385 deltagit i alla tre undersökningarna. Vid den tredje undersökningen ombads även eventuell make/maka/sambo att besvara enkäten. Sammanlagt besvarade 1196 partners den speciella partnerenkäten, och för 1095 par har både respondenten och partnern besvarat enkäten. Detta motsvarar 72% av de respondenter som uppgett att hade en make/maka/sambo vid undersökningstillfället. Förutom webb- och postenkäter deltog 707 respondenter genom att besvara ett kortare formulär på telefon.

Contacts

Chair

Gunnar Andersson, Professor of Demography
Telephone: +46 8 16 32 61
E-mail: gunnar.andersson(a)sociology.su.se

YAPS in English