Projektet har beviljats sammanlagt 24,7 miljoner kronor under 2008-2013. I slutet av 2013 beviljades projektet ytterligare 25,0 miljoner kronor för forskning i demografi under 2014-2018.

Mycket av den forskning som pågår i Sverige skulle lika gärna kunna bedrivas i andra länder, men för stora delar av forskningen som bedrivs med hjälp av så kallade mikrodata gäller inte det. Satsningen Swedish Initiative for research on Microdata in the Social and Medical Sciences, SIMSAM, bidrar till mer och bättre forskning med registerdata.

Stockholm universitets SIMSAM-nod för demografisk forskning omfattar forskare på demografiska enheten (SUDA) och kulturgeografiska institutionen på universitetet.